Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek  --  Felvételi követelmények  --  Előadóművészet alapszak (BA) és Osztatlan zenetanár mesterszak (Med)

Felvételi követelmények - ÜtőhangszerKisdob: Hochrainer: Kisdob iskola 100. etûd*
Timpani: Beethoven: V. szimfónia III-IV. tétel*
Knauer: Timpani iskola II. füzet 66. 67.* etûd
Dallamhangszerek: Bach: a-moll szólószonáta fuvolára (Sarabande, Bourreé)
Bach: d-moll partita hegedûre (Sarabande)
Bach: E-dúr partita hegedûre (Menüett I-II., Bourreé* Gigue)
Összevont francia darabok: Bozza: Rythmic
Petit: Hors d'Oeuvre

A *-gal jelölt darabok kötelezõek. A dallamhangszerek darabjaiból egy négyverõst választani kell. Az összevont darabok közül egy választható,
de nem kötelezõ.

Alkalmassági vizsgák

Szolfézs

Írásbeli:
Tonális kétszólamú részlet lejegyzése diktálás után, violin- és basszuskulcsban;
20. századi egyszólamú dallam lejegyzése diktálás után.

Szóbeli:
Az alábbi zenei alapelemek ismerete, felismerése és éneklése hangnévvel:
Az összes hangköz (szûkített, bõvített és oktávon túli is)
Hármashangzatok és fordításaik
Négyeshangzatok (az összes típus) és fordításaik feloldással együtt
Pentatónia
Dúr és moll hangsorok 7 #-ig, 7 b-ig
Modális hangsorok
Lapról éneklés a zenemûvészeti szakközépiskolák szakmai képesítõ vizsgájának nehézségi fokán, violin, vagy basszus kulcsban (alterációk, modulációk)
Kodály – Vargyas: A magyar népzene címû kötetbõl 40 szabadon választott népdal stílusos éneklése emlékezetbõl, elemzésük a szokásos szempontok szerint.
(A szabadon választott népdalok listáját a felvételi vizsgán be kell mutatni!)

Zeneelmélet

Írásbeli:
Klasszikus vagy barokk mûrészlet, vagy Bach-korálrészlet leírása diktálás után (leírandó a dallam, a basszus és a számozás).
Összhangzattan-példa kidolgozása írásban, számozott basszus alapján szûkfekvésben.

Szóbeli:
A klasszikus összhangzattan ismerete a Kesztler-könyv 19-20. leckéjének megfelelõ szintjén
Példa zongorázása diktálás után
Hallásgyakorlat: egyszerû példa harmóniáinak felismerése
A következõ formák ismerete:
periódus
schönbergi értelemben vett mondat
a klasszikus két- és háromtagú forma
triós forma
szonátaforma
rondó
fúga
barokk kéttagúság

Zongora

Hangszereseknek:
1 Bach-mû
1 Bartók-mû (a Mikrokozmosz III-IV. füzetbõl vagy a Gyermekeknek II-III-IV. füzetbõl)
2 szabadon választott mû (az egyik lehetõleg egy bécsi klasszikus szonatina I. tétele legyen)
 

A felvételizõ köteles magával hozni egy klasszikus mû kottáját és azt formailag és harmóniailag elemezni