Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek  --  Felvételi követelmények  --  Előadóművészet alapszak (BA) és Osztatlan zenetanár mesterszak (Med)

Felvételi követelmények - Fuvola2 etűd:

  1. Feliks Tomaszewski: Válogatott etűdök fuvolára IV. kötetből a 6. ( A.B.Fürstenau G-dúr) vagy a 9. (A.B.Fürstenau D-dúr) gyakorlat
  2. Joachim Andersen: 24 Etűd fuvolára (op.15.) : 3.
Egy szabadon választott Telemann Fantázia

Egy szabadon választott preklasszikus vagy klasszikus koncert lassú és gyors tétele kotta nélkül (pl. Quantz, Stamitz)

Egy előadási darab

 
Alkalmassági vizsgák

Szolfézs

Írásbeli:
Tonális kétszólamú részlet lejegyzése diktálás után, violin- és basszuskulcsban;
20. századi egyszólamú dallam lejegyzése diktálás után.

Szóbeli:
Az alábbi zenei alapelemek ismerete, felismerése és éneklése hangnévvel:
Az összes hangköz (szûkített, bõvített és oktávon túli is)
Hármashangzatok és fordításaik
Négyeshangzatok (az összes típus) és fordításaik feloldással együtt
Pentatónia
Dúr és moll hangsorok 7 #-ig, 7 b-ig
Modális hangsorok
Lapról éneklés a zenemûvészeti szakközépiskolák szakmai képesítõ vizsgájának nehézségi fokán, violin, vagy basszus kulcsban (alterációk, modulációk)
Kodály – Vargyas: A magyar népzene címû kötetbõl 40 szabadon választott népdal stílusos éneklése emlékezetbõl, elemzésük a szokásos szempontok szerint.
(A szabadon választott népdalok listáját a felvételi vizsgán be kell mutatni!)

Zeneelmélet

Írásbeli:
Klasszikus vagy barokk mûrészlet, vagy Bach-korálrészlet leírása diktálás után (leírandó a dallam, a basszus és a számozás).
Összhangzattan-példa kidolgozása írásban, számozott basszus alapján szûkfekvésben.

Szóbeli:
A klasszikus összhangzattan ismerete a Kesztler-könyv 19-20. leckéjének megfelelõ szintjén
Példa zongorázása diktálás után
Hallásgyakorlat: egyszerû példa harmóniáinak felismerése
A következõ formák ismerete:
periódus
schönbergi értelemben vett mondat
a klasszikus két- és háromtagú forma
triós forma
szonátaforma
rondó
fúga
barokk kéttagúság

Zongora

Hangszereseknek:
1 Bach-mû
1 Bartók-mû (a Mikrokozmosz III-IV. füzetbõl vagy a Gyermekeknek II-III-IV. füzetbõl)
2 szabadon választott mû (az egyik lehetõleg egy bécsi klasszikus szonatina I. tétele legyen)
 

A felvételizõ köteles magával hozni egy klasszikus mû kottáját és azt formailag és harmóniailag elemezni