Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Pályázati lehetőségek

Köztársasági ösztöndíj pályázati kiírás.

A Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára a Kar Tanulmányi Osztályán 2013. július 1. 12.00 óra.


köztársasági ösztöndíj pályázati adatlap

2013/2014. tanévre szóló

Köztársasági Ösztöndíj felhívás

 

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit – A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64.§ (5) bekezdése alapján – a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A köztársasági ösztöndíj 10 hónapra szól, melynek összege a 2013. szeptember-december közötti időszakra 34000, - Ft havonta. A 2014. év első hat hónapjára vonatkozó havi összege az adott évre szóló költségvetési törvényben meghatározott összeg egytizede.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézménynek azon államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják tanulmányaikat, amennyiben a köztársasági ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően köztársasági ösztöndíjra.

(Az Nftv. 59. §(2) bekezdése szerint: „nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert”.)

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2012/2013-as tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.

A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig.

A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye valamint – a kar döntésétől függően – a közéleti, sport és egyéb tevékenységének összessége.

 

A beérkező pályázatok elbírálása során a Szabályzat rendelkezései alapján:

- kizáró feltétel a pályázati határidőben (2012/13. tanév) felvett, de nem teljesített kötelező kurzus;

- ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató köztársasági ösztöndíjra nem pályázhat.

 

A 2013/2014. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2013/2014. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2013/2014. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, csak abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (azaz a 2013/2014. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 45.§ és az 59.§ (1) és (3-4) meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható.

 

A Szegedi Tudományegyetemen 115 hallgató pályázatának elfogadása várható.

A Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára a Kar Tanulmányi Osztályán 2013. július 1. 12.00 óra.

Pályázni csak a pályázati lap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes. A pályázati lap az érintett kar tanulmányi osztályán hozzáférhető. A pályázati lap, valamint a teljes pályázati szöveg elérhető az SZTE honlapján (www. u-szeged.hu) az egyetemi faliújság menüpont alatt, valamint az ETR-es felületen is. Hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet figyelembe venni.

A pályázat intézményi elbírálásának rendjét, feltételeit a Szegedi Tudományegyetem köztársasági ösztöndíj szabályzata biztosítja, mely elérhető az Egyetem honlapjáról a szabályzatok menüpont alatt.

 

 

 

Szeged, 2013. május 13.

 

 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

oktatási rektorhelyettes