Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Művészeti műhelymunka  --  Kortárszenei és Előadóművészeti Szakkollégium

Szervezeti és Működési Rend

A

Szegedi Kortárszenei és Előadóművészeti Szakkollégium

Szervezeti és Működési Rendje

 

 

I.

 

A Szakkollégium vezető testülete

 

A Szakkollégium vezető testülete a Védnöki Kör, melynek felelős vezetője az elnök.

 

 

II.

 

A Védnöki Kör összetétele

 

A Védnöki Kör tagjai:

 

a) a Szakkollégium elnöke, aki a Védnöki Kör elnöke is

b) a műhelyek védnökei (2 fő), + 2 póttag

c) a Szakkollégium tagságának delegált képviselője (2 fő és 2 póttag)

 

A Védnöki Kör elnökét a rektor bízza meg a Zeneművészeti Kar javaslata alapján. A műhelyek védnökeit a Szakkollégium elnöke bízza meg a Zeneművészeti Kar oktatói, vagy más – művészeti, illetve tudományos – szaktekintélyek közül 3 év időtartamra, de ez korlátlanul (a 3 éves ciklusok betartásával) meghosszabbítható.

 

 

III.

 

 

A Szakkollégium műhelyei

 

a) Kortárszenei Műhely

b) Előadóművészeti Műhely

 

IV.

 

A Védnöki Kör hatásköre

 

A Védnöki Kör feladata a Szakkollégium tevékenységének a Szakkollégium tevékenységének irányítása, ellenőrzése és értékelése.

 

A Védnöki Kör dönt

 • a tagfelvételről
 • a tagság megújításáról
 • a Szakkollégium rendelkezésére álló pénzügyi keret felhasználásáról
 • a Szakkollégium pályázati tevékenységéről

 

A Védnöki Kör véleményezi és jóváhagyja

 • a műhelyek alapító okiratát

 

A Védnöki Kör évente elfogadja

 • a Szakkollégium műhelyeinek munkatervét

 

A Védnöki Kör évente beszámoltatja

 • a műhelyek védnökeit az általuk vezetett műhely elmúlt tanévben megvalósult művészeti tevékenységéről

 

V.

 

A Védnöki Kör működése

 

· A Védnöki Kör ülését az elnök hívja össze, a napirendi pontok megadásával, évente legalább két alkalommal, illetve, ha a tagság legalább 50 %-a azt írásban kezdeményezi.

· A Védnöki Kör összehívásáról a Védnöki Kör tagjait az ülés előtt legalább egy héttel értesíteni kell.

· A Szakkollégium elnöke tanácskozási joggal mindazokat meghívhatja, akiknek jelenlétét fontosnak tartja

· A Védnöki Kör bármely tagját akadályoztatása esetén a póttag helyettesíti.

· A Védnöki Kör tagjának kötelessége – akadályoztatása esetén – arról az elnököt értesíteni.

· A Védnöki Kör határozatait egyszerű többséggel hozza.

· A Védnöki Kör üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

· A Védnöki Kör ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%  + 1 fő jelen van.

· A Védnöki Kör döntéseit egyszerű többséggel hozza.

 

VI.

 

Szakmai műhelymunka

 

A műhely vezetője a védnök, aki a műhely szakterületének oktatója és egyben a Védnöki Kör tagja. A védnök állítja össze a műhely foglalkozásainak munkatervét. A műhelytitkár a műhely vezetőjét, annak akadályoztatása esetén általános hatáskörrel helyettesíti, és a műhelyben folyó művészeti munka dokumentációját végzi. A műhelytitkárt a Védnöki Kör elnöke bízza meg.

VII.

 

Tagság

 

 • A Szakkollégium tagja minden olyan hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy, aki felvételt nyert a Szakollégiumba.
 • A Szakkollégium tagság egy tanévre szól.
 • A Szakkollégium tagság évente megújítható.
 • A szakkollégiumi tagság megszűnik, ha a tag

- nem teljesíti a bennmaradási feltételeket

- tagságát felmondja

- hallgatói jogviszonya megszűnik

 • A szakkollégiumi tagság megszüntethető különösen súlyos fegyelmi vétség esetén
 • A Szakkollégium tagjai az SZTE Kollégiumi Szabályzata alapján lehetnek jogosultak kollégiumi elhelyezésre.
 • A Szakkollégium tagjai egyenlő jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek.
 • A kollégiumi elhelyezés részletes szabályairól a Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata rendelkezik. A bentlakási lehetőséget a Károlyi Mihály Kollégium biztosítja.
 • A Károlyi Mihály Kollégium befogadó nyilatkozata jelen Szervezeti és Működési rend melléklete

 

VIII.

 

A Szakkollégiumba való felvételi eljárás

 

Jelentkezési határidő:

 • Minden tanév őszi szemeszterének a szorgalmi időszak kezdetétől számított 2. hetének utolsó napja

 

Jelentkezési feltétel:

· legalább 4,51-es főtárgy jegy két félévre visszamenően

· kivételesen első éves hallgató is felvehető a Szakkollégiumba, amennyiben kimagasló előadóművészeti versenyeredménnyel rendelkezik.

· legalább 4,00-es korrigált kreditindex két félévre visszamenően

 

Felvételi követelmények:

 • írásban benyújtott pályázat, melyben meg kell jelölni, mely műhely munkájában kíván részt venni
 • vizsgakoncert

 

A felvétel során a legfontosabb szempont a pályázók művészeti/ tudományos teljesítménye. A felvételiző szakmai (tudományos/művészeti) meghallgatását és értékelését a Védnöki Kör végzi. A jelentkezők felvételéről a Védnöki Kör titkos szavazással dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

IX.

 

A szakkollégiumi tagság megújításának követelményrendszere

 

 • 4 koncertfellépés (igazolás a koncert plakátjával) vagy
 • 1 zenetudományos esszé vagy cikk írása vagy
 • országos versenyeredmény vagy
 • nemzetközi versenyeredmény vagy
 • OTDK-, TDK-helyezés
 • rendszeresen részt vesz a Műhely munkájában

 

A szakkollégiumi tagság megújítását írásban kell kérelmezni, melyhez csatolni kell minden olyan dokumentumot, mellyel a kérelmező igazolja, hogy a Szakkollégium követelményrendszerének továbbra is megfelel.

 

A kérelmet, valamint annak mellékletét a vizsgaidőszak végéig kell eljuttatni a Szakkollégium elnökének.

 

X.

 

Vezetőségválasztási eljárás

 

A tagság saját soraiból titkos választás útján választja meg vezetőit. A választás törvényességét a Védnöki Kör elnöke felügyeli

 

jelentkezési adatlap