Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Tanulmányi Osztály

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei az osztatlan tanárképzésben

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei az osztatlan tanárképzésben

 

1. A szakdolgozati témabejelentő lapot – mely tartalmazza a szakdolgozati témát, a témavezető (konzulens) nevét és aláírását, valamint az érintett tanszékvezető nevét és aláírását a 6. szemeszter végéig a Tanulmányi Osztályon kell leadni.

 

2. A szakdolgozatot a 7. és 8. szemeszter során kell elkészíteni a konzulens irányításával. A Szakdolgozati konzultáció 1, illetve Szakdolgozati konzultáció 2 c. kurzusok teljesítésével szerezheti meg a szakdolgozat elkészítéséért járó 8 kreditpontot. A szakdolgozat védésére a záróvizsgán kerül sor.

 

3. A szakdolgozat beköttetett példányát, valamint elektronikus változatát a Tanulmányi Osztályon kell leadni. Leadási határidő: a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napja.

 

4. A szakdolgozat késedelmes leadása esetén fizetendő különeljárási díj mértékét az SZTE hallgatói térítésekről és juttatásokról szóló szabályzata tartalmazza.

 

A szakdolgozat tartalmára vonatkozó követelmények:

 

6. A szakdolgozat a jelölt tanulmányaival összefüggő tárgykörökből választott téma önálló, írásbeli kidolgozása, amely a hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat nem lehet szakirodalmi művek anyagának átvétele, vagy átfogalmazása.

 

7. Idézetek csak szó szerint és betűhíven szerepelhetnek a szakdolgozatban a források megjelölésével. Az idézetek összes terjedelme nem haladhatja meg a szakdolgozat terjedelmének 15 %–át.

 

8. Az ábrák és a kottapéldák – melyek forrásait szintén meg kell jelölni – összes terjedelme nem haladhatja meg a szakdolgozat terjedelmének 15 %–át.

 

9. A kötelező terjedelmen túl a függelékben – a megadott 15-15 %-on túl – további idézetek, ábrák, vagy kottarészletek mellékelhetők terjedelmi korlátozás nélkül.

 

10. A szakdolgozat tárgya a hallgató szakjától függően

 

  • hangszeres tanár szakokon – hangszertörténeti, előadó–művészi, szakmódszertani, zenetörténeti, illetve zeneelméleti téma

 

  • magánénektanár szakon – előadó–művészi, módszertani, zeneelméleti vagy zenetörténeti téma

 

11. A szakdolgozatnak – feltéve, ha nem szakmódszertani témát dolgoz fel – tartalmaznia kell a választott témával kapcsolatos pedagógiai elemeket is.

 


A szakdolgozat formai követelményei:

 

12. Szerkesztés szempontjából a szakdolgozatot megelőzi a belső címlap és a tartalomjegyzék, követi a felhasznált irodalom jegyzéke és az esetleges függelék.

 

13 A szakdolgozat kemény borítóján és a belső címoldalon a legfontosabb adatoknak – intézmény neve, szerző, cím, témavezető neve, tanév – szerepelniük kell. A tartalomjegyzék tartalmazza az egyes fejezetek címét és oldalszámát. A felhasznált irodalom jegyzékében szereplő művek adatait a következő formában kell megadni: szerző, cím, kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve.

 

14. A szakdolgozat terjedelme legalább 20, legfeljebb 30 gépelt oldal (minimum 40.000 karakter), amely magában foglalja az idézeteket, az ábrákat és a kottapéldákat is. A szakdolgozatot 3 cm-es margóalkalmazásával, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, valamint másfeles sortávolsággal kell készíteni. Oldalszámozást a lap alján kell alkalmazni.

 

15. Az idézetek, ábrák és kottapéldák forrásait a lap alján számozott jegyzetben kell feltüntetni.

 

16. Az idézetet írásjellel kell megjelölni, az idézetből történő kihagyásokra kapcsos zárójelbe tett pontozással […] kell utalni.

 

 

Szeged, 2014. március 26.

 

 

 

Tóth Péter

dékán